Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.1. Fourzorg: B.V. gevestigd op de Marconistraat 5, 1821 BX  Alkmaar, die uitvoering geeft aan opdrachten gericht op begeleiding van personen. KVK-nummer: 70827699

1.2. Klant: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Fourzorg een rechtsbetrekking heeft.

1.3. Opdrachtgever: Degene die de opdracht voor de rechtsbetrekking geeft en deze betaalt.

1.4. Fourzorg medewerker: De door Fourzorg ingeschakelde deskundige die de opdracht voor de Klant uitvoert.

1.5. Fourzorg contract: Getekende offerte of zorgovereenkomst na lezen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, opdrachten en overeenkomsten van Fourzorg, evenals de uitvoering daarvan. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk met Fourzorg overeengekomen te worden.

2.2. Indien Fourzorg diensten verleent op grond van wettelijke regelingen, worden deze wettelijke voorschriften gehanteerd bij de bepaling van de aard en omvang van de dienstverlening en de eigen bijdrage van de Klant. Deze Algemene Voorwaarden vormen daarop een aanvulling.

2.3. Indien de diensten door Fourzorg niet worden verleend op grond van wettelijke regelingen, vormen deze Algemene voorwaarden samen met de tariefstelling de condities waaronder die diensten worden verleend.

2.4. Indien van overheidswege andere of nieuwe regelgeving met betrekking tot de door Fourzorg geleverde diensten wordt geïmplementeerd, wordt deze regelgeving geacht mede de basis te vormen voor de dienstverlening.

Artikel 3. Wijze van dienstverlening

3.1. Door de WLZ gefinancierde dienstverlening van Fourzorg is een indicatie van CIZ of de zorgverzekeraar vereist waaruit de zorgbehoefte van de Klant blijkt. Voor diensten die niet WLZ gesubsidieerd zijn, zal er op offertebasis worden bepaald wat de behoefte van de Klant dan wel Opdrachtgever is. De aanvaardingstermijn is per offerte bepaald.

3.2. Binnen de kaders van de indicatiestelling wordt door Fourzorg een zorgovereenkomst opgesteld. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd en door de Klant of (wettelijke) vertegenwoordiger voor akkoord ondertekend. De zorgovereenkomst en de Algemene Voorwaarden vormen samen het Fourzorg contract. De zorgovereenkomst wordt bijgesteld indien er sprake is van een wijziging in aard/omvang van de zorgverlening.

In overleg met de Klant worden concrete werkafspraken gemaakt en vastgelegd in een Fourzorg plan. Bij Klanten waar er geen sprake is van een indicatiestelling wordt vooraf, rekening houdend met de wensen van de Klant dan wel Opdrachtgever, een offerte opgesteld waarin alle afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Deze offerte wordt door de Klant dan wel wettelijke vertegenwoordiger dan wel Opdrachtgever voor akkoord ondertekend. In dit geval vormen de offerte en de Algemene Voorwaarden samen het Fourzorg contract.

3.3. Fourzorg garandeert bij de inzet van haar medewerkers, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, professionele en op de aard van de dienstverlening aansluitende deskundigheid van de medewerker. De Fourzorg medewerker zal bij zijn/haar werkzaamheden de houding van een goede medewerker in acht nemen en zal daarbij handelen in overeenstemming met de op hem / haar rustende verantwoordelijkheid.

3.4. Indien de dienstverlening niet door Fourzorg wordt verricht, maar een door Fourzorg aan te wijzen derde, garandeert Fourzorg dat de opdracht door de derde zal worden uitgevoerd met inachtneming, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, van de door Fourzorg gehanteerde kwaliteitseisen. De ingeschakelde derde dient te voldoen aan de eisen van goed medewerkerschap zoals genoemd in het vorige lid.

3.5. De organisatie en uitvoering van de dienstverlening vinden plaats in overeenstemming met wettelijke vereisten, algemeen aanvaarde standaarden en de door Fourzorg vastgestelde kwaliteitseisen.

3.6. De Klant verschaft Fourzorg gevraagd en ongevraagd alle informatie en medewerking die de medewerker redelijkerwijs nodig heeft voor het uitvoeren van de dienstverlening.

3.7. Iedere medewerker van Fourzorg is gemachtigd om indien nodig klantdossiers in te zien voor zover redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening.

3.8. De Klant die zorg- of dienstverlening van Fourzorg ontvangt en reeds geplande hulp afzegt, later dan 24 uur voor het geplande tijdstip waarop de werkzaamheden zouden worden uitgevoerd, wordt de geplande tijd in rekening gebracht.

3.9. Er wordt gestreefd naar levering van zorg en dienstverlening, binnen 48 uur na schriftelijke of telefonische aanmelding; in acute situaties binnen 24 uur na schriftelijke of telefonische aanmelding.

3.10. Het is de Fourzorg medewerker niet toegestaan om gemachtigd te worden voor geldzaken en/of de bank-/giropas van de Klant te gebruiken. Bij overtreding van een dergelijk verbod aanvaardt Fourzorg geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook.

De Klant dient er zelf zorg voor te dragen dat de Fourzorg medewerker de woning kan betreden. Fourzorg neemt in principe geen huissleutels in ontvangst. Wanneer er sprake is van een situatie waarin het onontkoombaar is dat de Fourzorg medewerker over een sleutel van de Klant beschikt, dan dient dit schriftelijk te worden vastgelegd. Alle risico’s met betrekking tot de opstal en de inboedel blijven gedurende de sleuteloverdracht voor rekening van de Klant. Noch Fourzorg, noch de medewerker aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid ter zake.

De medewerker mag zijn/haar werkzaamheden alleen bij de Klant thuis uitvoeren indien deze zelf aanwezig is, tenzij hier schriftelijke afspraken over zijn gemaakt met Fourzorg. Alle risico’s met betrekking tot de opstal en de inboedel blijven echter voor rekening van de Klant. Noch Fourzorg, noch de medewerker aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid ter zake. Het is de Klant alleen toegestaan zich ten tijde van de zorg samen met een medewerker van Fourzorg te verplaatsen in een motorvoertuig indien:

  • De bestuurder een geldig rijbewijs heeft;
  • Het motorvoertuig verzekerd is;
  • Het motorvoertuig ook een inzittendenverzekering heeft.
  • In geval van schade of letsel zal Fourzorg de veroorzaker aansprakelijk stellen.

Artikel 4. Arbeidsomstandigheden

4.1. De Klant draagt zorg voor een werksituatie waarin de Fourzorg medewerker veilig en verantwoord zijn/haar werkzaamheden kan verrichten.

Fourzorg kan het contract geheel of gedeeltelijk beëindigen wanneer de Klant niet bereid is voorzieningen te treffen en/of er niet mee instemt dat Fourzorg voorzieningen treft die noodzakelijk zijn om de veiligheid of gezondheid van de medewerker niet in gevaar te brengen.

Artikel 5. Privacy

5.1. Bij de uitvoering van de dienstverlening wordt, voor zover van toepassing, gehandeld conform de wettelijke eisen inzake de dossierplicht en bescherming van persoonsgegevens, zoals geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

5.2. Bij de uitvoering van de dienstverlening wordt gehandeld in overeenstemming met het geldende privacyreglement. Het privacyreglement is op aanvraag beschikbaar.

Artikel 6. Bejegening

6.1. Fourzorg hanteert een gedragscode die alle Fourzorg medewerkers dienen te hanteren tegenover de Klant. In het geval een Klant zich onheus bejegend voelt door een Fourzorg medewerker en dit meldt aan Fourzorg, zal direct actie worden genomen om herhaling in de toekomst te voorkomen. In ernstige gevallen zal direct vervanging van de Fourzorg medewerker plaatsvinden.

6.2. De Klant dient de medewerkers van Fourzorg met respect te behandelen. Discriminatie, verbale en non-verbale agressie, intimidatie of ongewenste intimiteiten richting medewerkers kunnen in uiterste gevallen leiden tot weigering van zorg. Dit laatste laat onverlet de plicht van de Klant dan wel (wettelijke) vertegenwoordiger dan wel Opdrachtgever tot onverminderde betaling van de overeengekomen werkzaamheden.

6.3 In geval van fysieke agressie of ernstige bedreiging wordt er aangifte gedaan.

Artikel 7. Overmacht

7.1. Fourzorg kan de gevraagde dienst leveren voor zover er geen sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die zodanig is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Fourzorg kan worden gevraagd.

Indien Fourzorg door overmacht de overeenkomst niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, heeft Fourzorg het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren, zonder dat de Klant Fourzorg kan aanspreken op een schadevergoeding.

Artikel 8. Tarieven

8.1. Fourzorg hanteert een tarievenlijst per type zorg of dienstverlening. Indien van toepassing worden deze tarieven vermeerderd met BTW. Het uurtarief is afhankelijk van de aard van de zorg of dienstverlening die door Fourzorg aan de Klant wordt verstrekt.

8.2. De tarieven blijven ongewijzigd voor de aangegeven periode, tenzij anders wordt overeengekomen. Fourzorg mag de tarieven in elk geval niet binnen drie maanden, na het sluiten van de overeenkomst, verhogen. De tarieven zijn, voor zover omzetbelasting van toepassing is, exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

8.3. Bij kostenverhogingen van overheidswege kunnen tarieven zonder voorafgaande kennisgeving doorberekend worden, indien en voor zover niet strijdig met de eventueel daarbij afgegeven richtlijnen.

8.4. Niet voorzienbare verhogingen van vergoedingen en tarieven van meer dan 10% zullen, zo mogelijk voorafgaand aan de verhoging, door Fourzorg ter kennisgeving worden gegeven aan de Klant of Opdrachtgever. Indien de Klant of Opdrachtgever niet met een dergelijke tariefsverhoging akkoord gaat, kan de te leveren zorg of dienst door de Klant of Opdrachtgever onmiddellijk worden beëindigd.

8.5. Aan verschrijvingen betreffende tarieven of andere voorwaarden in publicaties van Fourzorg kunnen door de Klant of Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

Artikel 9. Betaling en niet-nakoming

9.1. Declaraties worden binnen 30 dagen na het leveren van de zorg of dienst c.q. na het verstrijken van een overeengekomen periode aan de Klant of Opdrachtgever verzonden;

9.2. Declaraties dienen binnen 21 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de door Fourzorg aangegeven wijze.

9.3. Bij niet tijdige betaling van een factuur is Fourzorg bevoegd om de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten. Tijdens opschorting als hiervoor bedoeld heeft de Opdrachtgever niet het recht om op die grond ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

9.4. Voor elke dag waarmede de gestelde betalingstermijn wordt overschreden kan aan de Klant of Opdrachtgever een rentevergoeding in rekening worden gebracht, berekend naar de maatstaf van de wettelijke rente.

9.5. Binnen 21 dagen na factuurdatum volgt een betalingsherinnering. Indien betaling vervolgens niet alsnog binnen vijf werkdagen plaatsvindt, zal de vordering uit handen worden gegeven.

Artikel 10. Opzegging

10.1. Voor het beëindigen van een Fourzorg contract geldt een opzegtermijn van één maand. Deze opzegtermijn gaat in vanaf het moment dat Fourzorg de schriftelijke opzegging heeft ontvangen.

10.2. Fourzorg kan het tussen haar en de Klant of Opdrachtgever gesloten Fourzorg contract slechts tussentijds opzeggen indien de indicatie wordt beëindigd of wegens zodanige gewichtige redenen dat van Fourzorg niet kan worden verlangd dat zij deze voortzet, e.e.a. mede op basis van de procedure zorgweigering. Een dergelijke gewichtige reden doet zich in ieder geval voor indien de Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt dan wel buiten het werkgebied van Fourzorg gaat wonen. Fourzorg zal bij opzegging van een Fourzorg contract een opzegtermijn van één maand hanteren.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Fourzorg aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de Klant of Opdrachtgever geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of anderszins (bijvoorbeeld door onrechtmatige daad), indien en voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door de door Fourzorg voor haar zorg of dienstverlening afgesloten verzekering.

11.2. De aansprakelijkheid beperkt zich tot de geldelijke waarde (factuurwaarde) van de geleverde diensten.

11.3. De Klant of Opdrachtgever vrijwaart Fourzorg voor aanspraken van derden.

11.4. Een claim van een Klant of Opdrachtgever ter zake van schade dient binnen één maand na constatering van de schade schriftelijk bij Fourzorg te zijn ingediend.

Artikel 12. Klachten

12.1. De Klant of Opdrachtgever is verplicht een klacht over het Fourzorg contract en de uitvoering daarvan schriftelijk voor te leggen aan de directie of de klachtenfunctionaris van Fourzorg. Fourzorg kent een intern systeem van klachtafhandeling waarbij door tussenkomst van een klachtenfunctionaris geprobeerd wordt de klacht in der minne te schikken. Wanneer de Klant of Opdrachtgever het niet eens is met de geboden oplossing, kan de klacht worden neergelegd bij een onafhankelijke derde persoon. Klachten kunnen ingediend worden via het e-mailadres [email protected].

Artikel 13. Wijziging Algemene Voorwaarden

13.1. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden worden vastgesteld door de directie.

Artikel 14. Geschillen

14.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde kantonrechter in Nederland.

Artikel 15. Slotbepaling

15.1. Indien een deel van de overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze Algemene Bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

15.2. In alle gevallen waarin regelgeving en/of deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Fourzorg.