Klachtenreglement

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.1. Fourzorg: B.V. gevestigd op de Marconistraat 5, 1821 BX  Alkmaar , die uitvoering geeft aan opdrachten gericht op begeleiding van personen. KVK-nummer: 70827699

1.2. Opdrachtgever: De partij die aan Fourzorg een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven.

1.3. Klager: Degene en/of diens gemachtigde die een klacht indient.

1.4. Klacht: Uitdrukking van ontevredenheid gericht aan Fourzorg, met betrekking tot haar diensten of het proces van klachtenbehandeling zelf, waarbij expliciet of impliciet een respons of oplossing wordt verwacht.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Vaak kunnen klachten telefonisch of in persoon worden opgelost. Fourzorg verzoekt de klager daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg of voor het maken van een afspraak.

2.2. Is het probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich niet voor een gesprek, dan kan de klager de klacht schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris van Fourzorg per brief of per mail via [email protected]

Artikel 3. Klachtenprocedure

3.1. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend. Schriftelijk ingediende klachten dienen te voldoen aan de volgende eisen:

NAW gegevens;
telefoonnummer;
datum;
korte omschrijving van de klacht;
ondertekening.

3.2. Uiterlijk twee weken na ontvangst van de schriftelijke klacht wordt er een ontvangstbevestiging verstuurd en een gesprek ingepland met klager, Fourzorg en als nodig, indien klager niet opdrachtgever is, de opdrachtgever.

3.3. Indien de klager of degene over wiens gedraging wordt geklaagd niet voldoen aan het verzoek van Fourzorg te verschijnen, inlichtingen te geven, stukken over te leggen of anderszins mee te werken aan het onderzoek, handelt Fourzorg de klacht af op basis van de beschikbare gegevens.

3.4. Indien de klacht niet in behandeling wordt genomen, verstuurt Fourzorg binnen vier weken na de ontvangstdatum een brief met deze mededeling en een toelichting op het besluit.

3.5. De maximale afhandelingstermijn is zes weken na ontvangst van de schriftelijke klacht.

3.6. Fourzorg is niet verplicht de schriftelijke klacht te behandelen, indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden of als eenduidig vaststaat dat een derde partij onderwerp van de klacht is.

Artikel 4. Beroep

5.1. Beide partijen hebben het recht om initiatief te nemen voor de inzet van een onafhankelijk adviseur of gecertificeerde mediator. Verdeling of toewijzing van kosten van een derde bemiddelende partij is alleen mogelijk indien dit vooraf is overeengekomen tussen klager en Fourzourg.

5.2. Fourzorg BV is in het kader van de WKKGZ aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie. In geval een klager meent dat zijn of haar klacht niet naar behoren is afgehandeld, kan de klager de klacht neerleggen bij De Geschillencommissie Zorg, te bereiken via www.degeschillencommissiezorg.nl.

 
Scroll naar boven
Scroll naar top