Klachten­

Ik heb een klacht

Persoonlijk begeleider

Fourzorg wil graag de beste begeleiding en ondersteuning bieden. Als dit niet goed gaat, willen we dat graag weten. Je kunt dit vertellen aan je persoonlijk begeleider.

Klachtenfunctionaris

Ben je niet blij met de oplossing? Geef dit door aan onze klachtenfunctionaris. Dat is iemand die werkt op het kantoor van Fourzorg. Op dit moment hebben wij één klachtenfunctionaris, dit is Marjolijn Franx.

De klachtenfunctionaris van Fourzorg luistert naar jouw klacht en laat je weten wat je het beste kunt doen. Samen maken jullie afspraken over een oplossing. Je kunt de klachtenfunctionaris van Fourzorg een mail sturen via [email protected] of bellen via het algemene nummer. Dat is 085 – 070 58 25.

Geschillencommissie

Gaat Fourzorg niet goed om met jouw klacht? Dan kun je terecht bij de Geschillencommissie Zorg. Deze commissie behandelt je klacht. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Fourzorg is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. Zij zijn telefonisch bereikbaar via: 070 – 310 53 80. Op de website www.degeschillencommissiezorg.nl kun je meer informatie vinden.

Ben je jonger dan 18?

Als je jonger bent dan 18 en een vraag of een klacht hebt, kun je voor advies terecht bij een vertrouwenspersoon van de jeugdhulp. Je kunt de vertrouwenspersoon bellen op: 088 – 555 10 00. Wil je meer informatie? Kijk dan op jeugdstem.nl.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon werkt niet bij Fourzorg. Hij of zij luistert naar je en kan je advies geven over hoe je een klacht kunt oplossen. Voor Fourzorg is de vertrouwenspersoon:

Thijs Gommers
T
06 – 14 85 80 89
E [email protected]

Tips

Het is niet altijd makkelijk om over je klacht te praten. Toch is erover praten het allerbelangrijkste. Als je erover praat, kan er iets veranderen. Hier vind je wat tips:

 • Kom in actie! Hoe eerder je klacht is opgelost, hoe beter.

 • Vertel, of schrijf op: Wat is er gebeurd? Hoe is dat voor je geweest?

 • Vraag advies. Praat met iemand die je vertrouwt.

 • Bedenk hoe je verder wilt. Wat zou een oplossing zijn?

 • Maak een afspraak om te praten op de plek waar het over gaat. Bijvoorbeeld je werk of woonplek.

 • Kies een goed moment. Zorg dat je genoeg tijd hebt om te praten.

 • Kies een fijne ruimte om te praten.

 • Je kunt iemand meenemen naar het gesprek. Laat dit de ander weten.

 • Probeer samen een oplossing te vinden.

 • Merk je dat je boos wordt? Of verdrietig? Spreek het uit.

 • Luister ook naar de ander.

 • Heb je tijd nodig om na te denken? Maak een nieuwe afspraak.

 • Schrijf samen de oplossingen op. Dan kun je teruglezen wat er is afgesproken.

Complimenten

Natuurlijk horen we het ook graag als je juist vindt dat het goed gaat. Je kunt je complimenten altijd direct aan jouw begeleider geven. Of bijvoorbeeld jouw verhaal delen op onze Facebook-pagina of in een review op Google.

Klachtenreglement

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.1. Fourzorg: B.V. gevestigd op de Marconistraat 5, 1821 BX  Alkmaar , die uitvoering geeft aan opdrachten gericht op begeleiding van personen. KVK-nummer: 70827699

1.2. Opdrachtgever: De partij die aan Fourzorg een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven.

1.3. Klager: Degene en/of diens gemachtigde die een klacht indient.

1.4. Klacht: Uitdrukking van ontevredenheid gericht aan Fourzorg, met betrekking tot haar diensten of het proces van klachtenbehandeling zelf, waarbij expliciet of impliciet een respons of oplossing wordt verwacht.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Vaak kunnen klachten telefonisch of in persoon worden opgelost. Fourzorg verzoekt de klager daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg of voor het maken van een afspraak.

2.2. Is het probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich niet voor een gesprek, dan kan de klager de klacht schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris van Fourzorg per brief of per mail via [email protected].

Artikel 3. Klachtenprocedure

3.1. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend. Schriftelijk ingediende klachten dienen te voldoen aan de volgende eisen:

 • NAW gegevens;
 • telefoonnummer;
 • datum;
 • korte omschrijving van de klacht;
 • ondertekening.

3.2. Uiterlijk twee weken na ontvangst van de schriftelijke klacht wordt er een ontvangstbevestiging verstuurd en een gesprek ingepland met klager, Fourzorg en als nodig, indien klager niet opdrachtgever is, de opdrachtgever.

3.3. Indien de klager of degene over wiens gedraging wordt geklaagd niet voldoen aan het verzoek van Fourzorg te verschijnen, inlichtingen te geven, stukken over te leggen of anderszins mee te werken aan het onderzoek, handelt Fourzorg de klacht af op basis van de beschikbare gegevens.

3.4. Indien de klacht niet in behandeling wordt genomen, verstuurt Fourzorg binnen vier weken na de ontvangstdatum een brief met deze mededeling en een toelichting op het besluit.

3.5. De maximale afhandelingstermijn is zes weken na ontvangst van de schriftelijke klacht.

3.6. Fourzorg is niet verplicht de schriftelijke klacht te behandelen, indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden of als eenduidig vaststaat dat een derde partij onderwerp van de klacht is.

Artikel 4. Beroep

4.1. Beide partijen hebben het recht om initiatief te nemen voor de inzet van een onafhankelijk adviseur of gecertificeerde mediator. Verdeling of toewijzing van kosten van een derde bemiddelende partij is alleen mogelijk indien dit vooraf is overeengekomen tussen klager en Fourzourg.

4.2. Fourzorg BV is in het kader van de WKKGZ aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie. In geval een klager meent dat zijn of haar klacht niet naar behoren is afgehandeld, kan de klager de klacht neerleggen bij De Geschillencommissie Zorg, te bereiken via www.degeschillencommissiezorg.nl.